Prema Logo

Център зa професионално обучение

Обучение

преподаватели

преподаватели

 Професионално направление: Търговия на едро и дребно и Секретарски и административни офис дейности
Петранка Николова Христова, висше, Икономист системен организатор
Донка Стоянова Станева ,висше, Икономист – финансист
Професионално направление:Приложна информатика

Стилиян Петров Стоянов, висше, Математика и информатика
Професионално направление:Машиностроене, металообработване и металургия

Стефан Иванов Гугучков, висше,Технология на машиностроенето
Николай Христов Пашев, полувисше, заваряване
Професионално направление:Електротехника и енергетика

Иван Филев Найденов, висше, електроенергетика 

Професионално направление: Хранителни технологии

Станка Стоянова Патаринска, висше, Технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството

   Професионално направление: МПС, кораби и въздухоплавателни средства
Николай Венелинов Николаев, висше, Автомобилен транспорт, машинист на ПСМ
Светослав Петков Марков, висше, Транспорт и енергетика, машинист на ПТТ и ПСТ
Борис Николов Борисов, висше, Подемно транспортни строителни машини и системи
Професионално направление: Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
Розка Петкова Петкова, висше, Технология на влакната и кожите
Стефка Иванова Маровска, полувисше, Технология на коженото и кожухарското облекло
Дамянка Иванова Христова, полувисше, Дамско облекло

Професионално направление: Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
Данаил Митев Ампов, висше, Механична технология на дървесината
Професионално направление: Архитектура, урбанизъм и геодезия

Жени Георгиева Йочкова, висше, Геодезия ,фотограметрия и картография
Професионално направление: Строителство

Генадия Кънчева Петрова, висше, Хидромелиоративно строителство
Венцислав Христов Йотов, висше,Промишлено и гражданско строителство, Организация и планиране на инвестациония процес
Боряна Величкова Анастасова, висше, Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения
Невена Борисова Йотова, висше, Промишлено и гражданско строителство
Ралица Румянова Лозанова, висше, архитектура

   Професионално направление:Градинарство (паркове и градини)
Николай Величков Петров, висше, Горско стопанство
Петър Иванов Стоянов, висше, полевъдство
Професионално направление:Социална работа и консултиране

Йонка Дочкова Джабарска, висше, Социални дейности
Теодора Васкова Костадинова, висше, Социална педагогика

   Професионално направление: Технология на опазване на околната среда
Цветелина Тодорова Борисова, висше, Екология и опазване на околната среда
Ивона Мрозек – Минкова, висше, Технология на животинските хранителни продукти и консервирането
Иван Стоянов Чоканов, висше, Технология на хим. Вр. и текстил. Облагородяване,
Цветанка Иванова Кацарска, висше, Технология на растителните хранителни и вкусови продукти

  Професионално направление: Сигурност
Младен Минков Близнаков, Висше, Право, Офицер от АТЧ
Професионално направление: Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг

Красимир Цочев Стоянов, висше, Обществено хранене
Маргарита Христова Караджова, висше, Технология на животински хранителни продукти, на консервирането и общественото хранене

Према ООД