Prema Logo

Център зa професионално обучение

Строител на релсови пътища и съоръжения към тях

Код: 5820602
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Основи на строителната механика. Основи на стоманобетона

Специфична професионална подготовка. Геология. Строителни машини. Условия за безопасност при упражняване на професията. Геодезия. Технология нажелезопътното строителството. Строителство и експлоатация на железопътни линии. Нормативи в железопътния транспорт. Въведение в организацията на железопътното строителство. Производствена практика

Й