Prema Logo

Център зa професионално обучение

Вътрешни ВиК мрежи

Код: 5820501
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Основи на строителната механика. Въведение в организацията на строителството. Пътища и улици. Технология настроителството.

Специфична професионална подготовка. Водно строителство. Шлосерство и заваряване. Условия за безопасност при упражняване на професията. Хидромелиорации. Хидравлика. ВиК инсталации в сгради. Водоснабдяване и канализация. Технология на специалността

Й