Prema Logo

Център зa професионално обучение

Текстообработване

Код: 4820301
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда. Трудово-правни и икономически знания.Организация на трудовия процес. Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения.

Отраслова задължителна професионална подготовка. Обща теория на пазарното стопанство:-Микроикономика –Макроикономика. Основи на правото. Икономика на предприятието

Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Основи на работата с компютърна техника. Информационни технологии и операционни системи.Основи на текстообработката. Основи на работата с електронни таблици. Работа с приложни програмни продукти. Информационна техника и технологии: ползва¬не на компютър и Интернет – ресурси. Презентации на PowerPoint

Й