Prema Logo

Център зa професионално обучение

Транспортно строителство

Код: 5820104
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Строителна механика. Стоманобетон

Специфична професионална подготовка. Геология. Геодезия. Технология настроителството. Компютърно чертане в строителството. Водно строителство. Технология на специалността. Нормативи в железопътния транспорт. Организация на транспортното строителството. Условия за безопасност при упражняване на професията. Строителни машини. Организация на движението в кръстовище. Пътно строителство. Железопътно строителство. Градоустройство и транспортни комуникации. Инженерни съоръжения и конструкции. Строителна дейност и контрол

Й