Prema Logo

Център зa професионално обучение

Водно строителство

Код: 5820103
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Строителна механика. Стоманобетон

Специфична професионална подготовка. Водно строителство. Геодезия. Технология на водното строителството. Компютърно чертане в строителството. Хидравлика. Технология на специалността. Пътища и улици. Организация на строителството. Условия за безопасност при упражняване на професията. Водоснабдяване и канализация на сгради. Водоснабдяванена населени места. Канализация на населени места. Водоснабдяване и канализация на промишлени обекти. Хидромелиорации. Строителна дейност и контрол

Й