Prema Logo

Център зa професионално обучение

Строителство и архитектура

Код: 5820101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Строителна механика. Стоманобетон

Специфична професионална подготовка. Архитектурни изображения. Геодезия. Технология на строителството. Компютърно чертане в строителството. Градоустройство. Технология на специалността. Организация на строителството. Условия за безопасност при упражняване на професията. Архитектурно проектиране. Строителна дейност и контрол. Водоснабдяване и канализация. Пътища и съоръжения. Саниране на сгради и съоръжения

Й