Prema Logo

Център зa професионално обучение

Административно обслужване

Код: 3460201
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда. Трудово-правни и икономически знания.Организация на трудовия процес. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество. Делово общуване, организация на работното време и работното място. Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси. Чуждоезикова комуникация и професионална терминология.

Отраслова задължителна професионална подготовка. Обща теория на пазарното стопанство:-Микроикономика -Макроикономика. Основи на правото. Банково дело. Финанси на фирмата. Счетоводство – обща теория. Статистика – обща теория. Маркетинг. Счетоводство на предприятието. Компютърно счетоводство. Икономика , организация и управление на предприятието.

Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Делова документация. Работа с архив.Фирмена култура. Работа с офис – техника. Стенография. Текстообработка – Основи на текстообратката. Текстообработка – основа на работата с електронна таблица

Й