Prema Logo

Център зa професионално обучение

Топлотехника – топлинна,климатична, вентилационна и хладилна

Код: 5220409
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.Икономика

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническа механика. Електротехника и електроника

Специфична задължителна професионална подготовка. Техническо чертане . Материалознание. Машинни елементи. Термодинамика и топлопренасяне. Хидравлика. Помпи. Компресори и вентилатори. Системи за хидро и пневмо- задвижване. Производствена практика

Свободно избираема подготовка. Трудово и осигурително право. Организация на трудовия процес.Комуникативни умения, мотивация.Компютърна грамотност

Й