Prema Logo

Център зa професионално обучение

Спорт

Код: 8131001
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика и икономика на спорта. Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка - Чужд език по професията. Теория и методика на спортната тренировка . Теория и методика на физическото възпитание. Педагогика. Анатомия на човека. Физиология и физиология на физическите упражнения. Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорт в Република България

Специфична задължителна професионална подготовка - Спoртно-педагогическа специализация (Въведение в специалността) . Биомеханика и биомеханиченанализ на физическите упражнения. Биохимия и биохимия на физическите упражнения. Управление на детско-юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения. Адаптирана физическа активност. Теория и методика на кондиционната подготовка. Спортна психология. Спортна медицина и хигиена. Спортен масаж

Й