Prema Logo

Център зa професионално обучение

Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Код: 7620301
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка - Въведение в професията. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Предприемачество

Отраслова професионална подготовка - Чужд език по професията. История на педагогиката. Анатомия и физиология. Хигиена и хранене. Детска психология. Основи на възпитанието. Професионална етика

Специфична професионална подготовка - Детска литература. Теория и методика на играта. Отглеждане на детето. Възпитание в ранна детска възраст. Предучилищна и начална педагогика. Организация на дейностите на детето в семейна среда. Семейна педагогика. Социално-педагогически тренинг. Производствена практика

Й