Prema Logo

Център зa професионално обучение

земеделско стопанство

Код: 3451203
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд . Обща икономическа теория-макро и микро икономика. Предприемачество. Бизнес комуникации. Право. Обща теория на счетоводната отчетност

Отраслова задължителна професионална подготовка - Чужд език по професията. Икономика на предприятието. Маркетинг. Счетоводствона предприятието. Статистика. Финанси. Мениджмънт . Икономическа информатика

Специфична задължителна професионална подготовка - Икономика и организация на земеделското предприятие. Иновации и иновационна политика. Проектен мениджмънт. Компютърен документооборот. Производствена практика

Й