Prema Logo

Център зa професионално обучение

Финансова отчетност

Код: 3430201
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. ЗБУТ. Обща икономическа теория – /Микроикономика. Макроикономика/. Право. Обща теория на счетоводната отчетност. Бизнес комуникации

Отраслова задължителна професионална подготовка - Икономика на предприятието. Публични финанси. Корпоративни финанси. Счетоводство на предприятието. Финансов мениджмънт

Специфична задължителна професионална подготовка - Банково дело. Застрахователно и осигурително дело. Банково счетоводство. Застрахователно и осигурително счетоводство. Информационни системи в банковото, застрахователното и осигурителното дело. Бизнес комуникации на чужд език (Чуждоезикова подготовка по професия). Производствена практика

Й