Prema Logo

Център зa професионално обучение

Пътно - строителна техника

Код: 5250102
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Материалознание. Техническа механика. Електротехника и електроника. Автоматизация. Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника. Информационни технологии в професията. Безопасност на движението по пътищата. Общопрофесионални умения

Специфична задължителна професионална подготовка. Двигатели с вътрешно горене. Автотранспортна техника. Пътно - строителна техника. Експлоатацияна пътно - строителнататехника. Електронни системи впътно - строителната техника. Обслужване и ремонт напътно - строителната техника. Диагностика. Технология на работа спътно - строителната техника

Й