Prema Logo

Център зa професионално обучение

Екология и опазване на околната среда

Код: 8510101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика . Предприемачество. Бизнес комуникации

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Неорганична химия. Органична химия. Техническо чертане. Физикохимия. Електротехника и електроника. Аналитична химия и инструментални методи . Микробиология. Автоматизация на производството . Процеси и апарати

Специфична задължителна професионална подготовка. Екология и устойчиво развитие. Пречиствателни съоръжения. Опазване на околната среда. Екологичен контрол. Екологично законодателство. Производствена практика

Й