Prema Logo

Център зa професионално обучение

Организация на спортни прояви и първенства

Код: 8130801
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика . Предприемачество.

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Теория и методика на спортната тренировка. Теория и методика на физическото възпитание. Педагогика. Анатомия на човека. Физиология и физиология на физическите упражнения. Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорт в Република България

Специфична задължителна професионална подготовка. Управление на спорта. Икономика на спорта. Спортно право. Социология на спорта. Специалност по вид спорт. Управление на спорта в свободното време. Мениджмънт на ресурсно осигуряване. Маркетинг на спорта. Мениджмънт на спортни събития. Управление на детско-юношеския спорт и спорта за високи спортни постижения. Спортно-педагогическа специализация (въведение в специалността)

Й