Prema Logo

Център зa професионално обучение

Спортно – туристически дейности

Код: 8130101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика . Предприемачество. Бизнес комуникации

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Основи на туризма. Информационни технологии в туризма. Професионална етика и туристическо поведение

Специфична задължителна професионална подготовка. Организация и провеждане на спортно-туристически дейности. Туристическа анимация. Екология и туризъм. Правна уредба в туризма. Хранене и спорт. Медицинско осигуряване на спортно-туристически дейности. Спортно - туристически съоръжения. Спорт и социално дело. Учебна практика

Й