Prema Logo

Център зa професионално обучение

Хотелиерство

Код: 8110301
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова задължителна професионална подготовка. Основи на туризма . Професионална етика и туристическо поведение

Специфична задължителна професионална подготовка. Машини и съоражения в хотелиерството. Технология на камериерското обслужване. Учебна практика. Производствена практика

Й