Prema Logo

Център зa професионално обучение

Организация на хотелиерството

Код: 8110101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка.Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика . Бизнес комуникации. Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Основи на туризма. Хигиена на храненето ихранително законодателство. Счетоводство и отчетност в туризма. Информационни технологиив туризма. Професионална етика и туристическо поведение. Отчетност на фирмата

Специфична задължителна професионална подготовка. Организация и функциониране на кухнята. Организация и функциониране на ресторанта. Технология на хотелиерското обслужване. Технология на допълнителните дейности в туризма. География на туризма. Екология в туризма. Обмяна на валута. Неотложна медицинска помощ в туризма. История на материалната и духовна култура. Организация и управление на малко предприятие в туризма

Й