Prema Logo

Център зa професионално обучение

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Код: 7620202
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Основи на правото. Трудово право

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Основи на възпитанието. Андрогогия. Статистика. Основи на психопатологията. Професионална етика

Специфична професионална подготовка. Основи на специалната педагогика. Психологически проблеми при хората с увреждания. Методи на социалната работа с хора с увреждания. Семейно консултиране. Модели на социална интеграция. Социално законодателство. Общи грижи за хората с увреждания. Социално-педагогически тренинг за работа с хора с увреждания

Й