Prema Logo

Център зa професионално обучение

Социална работа с деца и семейства в риск

Код: 7620201
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Основи на правото. Трудово право

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Основи на възпитанието. Андрогогия. Статистика. Основи на психопатологията. Професионална етика

Специфична професионална подготовка. Детска психология. Методи на социална работа. Психология на възрастните. Семейна педагогика. Девиантноповедение. Социални институции за деца и семейства. Социално – правни отношения. Социално - педагогически тренинг

Й