Prema Logo

Център зa професионално обучение

Производител на селскостопанска продукция

Код: 6210602
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика. Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Трактори и автомобили

Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Почвознание. Анатомия и физиология. Животновъдство. Растениевъдство. Експлоатация и ремонт на земеделска техника. Селскостопанска техника. Производство на растителна продукция. Производство на животинска продукция. Производствена практика

Й