Prema Logo

Център зa професионално обучение

Обучение за учители

Предлагаме следните одобрени програми:

1. Наименование на програмата: Методика за обучение на деца и учениципо Безопасност на движението по пътищата .

Одобрена със заповед №РД 09-992/07.06.2018гна Министъра на МОН

Форма на обучение – частично присъствена

Продължителност на обучението - 32 часа

Брой квалификационни кредити -2 + удостоверение за професионална квалификация по методиката на преподаването на БДП

Начин на завършване на обучението –защита на проект

Цена – 50 лв. на човек

2. Наименование на програмата: ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБРАЗОВАНИЕТО– управление, задължения и отговорности.

Одобрена със заповед №РД 09-992/07.06.2018г.на Министъра на МОН

Форма на обучение - присъствена

Продължителност на обучението - 16 часа

Брой квалификационни кредити -1

Начин на завършване на обучението – тест

Цена – 50 лв. на човек

3. Наименование на програмата: Агресията в училище- причини, превенция, противодействие на агресивното поведение.

Одобрена със заповед №РД 09-992/07.06.2018г.на Министъра на МОН

Форма на обучение - присъствена

Продължителност на обучението - 16 часа

Брой квалификационни кредити -1

Начин на завършване на обучението – тест

Цена – 50 лв. на човек

4. Наименование на програмата: Кариерно ориентиране и консултиране на учениците - необходимост в съвременното училище.

Одобрена със заповед №РД 09-992/07.06.2018г.на Министъра на МОН

Форма на обучение - присъствена

Продължителност на обучението - 16 часа

Брой квалификационни кредити -1

Начин на завършване на обучението – тест

Цена – 50 лв. на човек

5. Наименование на програмата: Отношения между учители- ученици- родители- проблеми, стратегии за ефективно взаимодействие. Ролята на емоционалната интелигентност за преодоляване на конфликти.

Одобрена със заповед № РД 09-992/07.06.2018г.на Министъра на МОН

Форма на обучение - присъствена

Продължителност на обучението - 16 часа

Брой квалификационни кредити -1

Начин на завършване на обучението – тест

Цена – 50 лв. на човек

Према ООД